نویسنده = مسعود جان بزرگی
اثربخشی درمان معنوی خداسو و درمان‌های غیر معنوی در مدیریت استرس ناشی از بحران شیوع کرونا و طراحی مقدماتی الگوی معنوی مداخله روانشناختی در بحران کرونا

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 201-214

10.22070/cpap.2020.2932

مسعود جان بزرگی؛ ناهید نوری؛ مهدیه حیدری‌زاد؛ عرفانه جان بزرگی؛ امین جان بزرگی؛ مژگان نظری


«مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-142

مهدیه عطری فرد؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبائی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ مسعود جان بزرگی