نویسنده = محمدرضا شعیری
تعداد مقالات: 4
1. نسخه‌های کوتاه سیاهۀ نشانه‌های بیماری (SCL): وارسی روایی و اعتبار

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 137-162

10.22070/cpap.2020.2929

فاطمه اخوان عبیری؛ محمدرضا شعیری


3. مقایسه اثربخشی و ماندگاری سه روش درمان در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-31

10.22070/13.2.15

مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا شعیری؛ کاظم رسول‌زاده طباطبائی؛ مهتاب رجبی


4. MMPI-2-RF :چالش های دست یابی و استقرار

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-170

محمدرضا شعیری؛ سهیلا قمیان