نویسنده = علیرضا پیرخائفی
تعداد مقالات: 4
1. ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 131-146

10.22070/cpap.2021.3137

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فرم کوتاه سلامت روان کامل

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 129-144

10.22070/cpap.2020.2945

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی (رواسازی و اعتباریابی) پرسشنامه ارزش‌های تصوری

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-153

10.22070/cpap.2020.2914

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


4. اثربخشی الگوی بالینی خلاقیت درمانی بر علایم جسمانی، اضطراب، افسردگی و کارکرد اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 179-186

10.22070/cpap.2017.15.1.179

علیرضا پیرخائفی؛ علی‌اکبر گودینی؛ عبدالحمید حسینی