کلیدواژه‌ها = شدت درد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه آمیزکردن درد بر رابطه بین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-28

اکرم برومند؛ محمد علی اصغری مقدم؛ محمد رضا شعیری؛ فاطمه مسگریان


2. بررسی نقش تعدیل کننده عاطفه مثبت و منفی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 103-113

محمدعلی بشارت؛ صدیقه کوچی؛ محسن دهقانی؛ حجت‌اله فراهانی؛ سیروس مؤمن‌زاده


3. نقش باورهای مرتبط با درد در سازگاری با بیماری سرطان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-22

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ نرگس کریم‌زاده؛ پروانه عمارلو


4. نقش راهبردهای مقابله با درد در سازگاری با درد مزمن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 1-23

محمدعلی اصغری‌مقدم؛ ناصر گلک