کلیدواژه‌ها = خشنودی شغلی
تعداد مقالات: 2
1. آزمون اثر غیرمستقیم تعارض کار-خانواده بر خشنودی زندگی – یک الگوی چند میانجیگر

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-86

محمدحسین متشرعی؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی


2. برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 21-30

افشین صلاحیان؛ محمدباقر کجباف؛ ابوالقاسم نوری؛ حسین مولوی؛ مجید حسن‌زاده