کلیدواژه‌ها = اضطراب اجتماعی
نقش علّی عوامل زیستی - روانی بر اضطراب اجتماعی دانشجویان

دوره 18، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-108

10.22070/cpap.2020.2943

افسانه جوربنیان؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ رضا عبدی


گرایش به تفکر انتقادی، عزت نفس، ابراز وجود، اضطراب اجتماعی و نگرانی در دانشجویان: ارائه یک مدل علیّ

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 155-166

10.22070/cpap.2020.2825

امید سلیمانی‌فر؛ فرزانه شعبانی؛ زهرا رضایی؛ نجمه نیکوبخت


«مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی‌های روانسنجی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-142

مهدیه عطری فرد؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبائی؛ محمدرضا شعیری؛ پرویز آزادفلاح؛ مسعود جان بزرگی