دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات این فهرست برای انتشار در شماره‌های آتی نشریه پذیرفته شده‌اند و هنوز انتشار نهایی نیافته‌اند.
منظور از تاریخ انتشار آنلاین ذکر شده در ذیل هر یک از مقالات، تاریخی است که مقاله به صورت آماده انتشار درآمده است و به معنای تاریخ انتشار نهایی مقاله نیست.
بدیهی است دسترسی به متن کامل مقاله، پس از انتشار نهایی آن میسر خواهد بود.
پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس جهت‌گیری زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی در بین بانوان شهرستان بانه در سال 1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1401

10.22070/cpap.2022.16042.1216

طاهره عبدالملکی؛ گلاویژ علیزاده


نقش ویژگی‌های شخصیتی، ناگویی هیجانی و اجتناب شناختی در پیش بینی عاطفه مثبت و منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22070/cpap.2023.15081.1137

لقمان ابراهیمی؛ مجید الماسی