پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی ‌(MHI)

نویسنده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی پایایی و اعتبار مقیاس سلامت روانی‌ بود. یکصد و شصت دانشجو از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت ایران در دو گروه بیمار (80=n؛ 50 دختر، 30 پسر) و بهنجار (80=n؛ 50 دختر، 30 پسر) با اجرای مقیاس سلامت روانی‌، مقیاس افسردگی بک، مقیاس اضطراب بک، و پرسشنامه سلامت عمومی در این پژوهش شرکت کردند. پایایی بازآزمایی مقیاس سلامت روانی‌ بر حسب نتایجِ دو بار اجرای آزمون و همسانی درونی مقیاس بر حسب ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. اعتبار همزمان مقیاس سلامت روانی‌ بر حسب ضرایب همبستگی زیر مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی و درماندگی روان‌شناختی با نمره کلی پرسشنامه سلامت عمومی بررسی و تأیید شد. نتایج مربوط به اعتبار تفکیکی مقیاس سلامت روانی‌ نیز نشان داد که این مقیاس می‌تواند افراد دو گروه بیمار و بهنجار را متمایز کند.

کلیدواژه‌ها