ساخت و اعتباریابی فرم‌کوتاه «مقیاس استرس پلیس ایران» (IPSS-A) به‌وسیله تحلیل عوامل

نویسنده

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ساخت فرم‌کوتاه «مقیاس ‌استرس پلیس ایران» (Iran Police Stress Scale: IPSS) [1] به‌وسیله تحلیل عوامل (factor analysis) و سنجش اعتبار و پایایی آن بود. 3650 نفر از کارکنان ناجا در سراسر کشور IPSS را تکمیل کردند. بر اساس تحلیل عوامل اطلاعات جمع‌آوری شده، 40 آیتم از 85 آیتم پرسشنامه حذف و در نتیجه فرم کوتاه IPSS (موسوم به (Iran Police Stress Scale – Abbreviated Form: IPSS–A) تهیه شد. اعتبار (validity) IPSS – A از طریق تعیین ضریب همبستگی بین فرم بلند و فرم کوتاه (برای عامل اول 98/0r= و برای عامل دوم 96/0r=) و پایایی (reliability) آن به‌وسیله دو روش بازآزمایی (test-re-test) (برای عامل اول 78/0r= و برای عامل دوم 80/0r=) و همسانی درونی (internal consistency) «ضریب آلفای کرانباخ»، (برای عامل اول 98/0α= و برای عامل دوم 96/0α=) محاسبه شد. در کل، ضرایب اعتبار و پایایی به‌دست آمده برای IPSS – A بسیار رضایت بخش بوه، در سطح001/0  p معنادار است. طبق نتایج این تحقیق IPSS – A واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌‌شناختی و تشخیص بالینی استرس پلیس است.

کلیدواژه‌ها