بررسی ازدواج‌های موفق و ناموفق در بین دانشجویان

نویسندگان

چکیده

بررسی حاضر به‌منظور‌ شناسایی عوامل مؤثر بر ازدواج‌های موفق و ناموفق دانشجویان انجام گرفته است. در این مطالعه 136 دانشجوی متأهل‌ به‌صورت‌ غیراحتمالی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر بود و با استفاده از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیربه جمع‌آوری اطلاعات پرداخته، داده‌ها با استفاده از آزمون «تی» و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌ آمده بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر ازدواج‌های موفق به‌ترتیب‌ عبارتند از:داشتن اعتماد به یکدیگر، روابط کلامی و غیرکلامی خوب و مبتنی بر مراودات سالم، و توافق بر سر مسائل اساسی زندگی از قبیل تصمیم‌گیری شغلی، هدف‌های زندگی، تحصیل، شیوه برخورد با فرزندان، مدت زمانی که با هم سپری می‌شود، فعالیت‌های ایام فراغت، بچه‌دار شدن وروابط جنسی. به‌علاوه‌ برخی از عوامل شخصی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر سازگاری دانشجویان عبارت است از: نوع شغل همسر، طریقه آشنایی با همسر، شیوه حل مشکلات و محل مراجعه در زمان بروز اختلاف با همدیگر. همچنین نتایج نشان داد که سن، رشته تحصیلی،وضعیت تحصیلی دانشجو، و تحصیلات همسر در میزان سازگاری زناشویی آنان اثرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها