بررسی تفاوت‌های جنسی و طبقه اجتماعی در منبع مهارگذاری گروهی از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر شیراز

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تفاوت‌های جنسی و تأثیر عامل شغل پدر، و تحصیلات والدین بر منبع‌ مهارگذاری دانش‌آموزان دوره راهنمایی بود. به این منظور143نفر (77 پسر و66 دختر) از دانش‌آموزان پایه دوم و سوم راهنمایی شهر شیراز به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیدند. برای سنجش منبع‌ مهارگذاری از مقیاس ناویکی و استریکلند که دارای سه خرده مقیاس است استفاده شد: 1) قدرت در مقابل نا امیدی و درماندگی، 2) مقاومت در درگیری با والدین، در رسیدن به هدف و در برابر افراد قدرتمند، 3) شانس و سرنوشت در مقابل کوشش. نتایج نشان داد که در نمره کلی و عامل‌ دوم و سوم مقیاس یاد شده بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد، اما دختران در عامل قدرت در مقابل ناامیدی و درماندگی از پسران برتر بودند (01/0 > .(Pافراد طبقه اجتماعی بالا - براساس ملاک تحصیلات والدین - نسبت به طبقه پایین از منبع‌ مهارگذاری درونی‌تری برخوردار بودند و در موارد زیر نسبت به طبقه پایین برتری داشتند: 1) قدرت در مقابل ناامیدی و درماندگی، 2) مقاومت در درگیری با والدین، در رسیدن به هدف و در برابر افراد قدرتمند. همچنین افراد طبقه اجتماعی بالا - براساس ملاک شغل - نسبت به طبقه پایین تنها در عامل دوم مقیاس ناویکی و استریکلند برتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها