بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی و میزان رضایت زناشویی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی‌ با میزان رضایت زناشویی، و اهداف دیگر آن، بررسی رابطه بین هیجان‌خواهی‌ با جنس، سطح تحصیلات، طول مدت زناشویی و تفاوت سنی بود.نمونه مورد بررسی شامل 200 نفر زن و شوهر از خانواده‌های شهرستان اراک بودند که به روش نمونه‌گیری مرحله‌های انتخاب شده بودند.ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس هیجان‌خواهی‌ زاکرمن فرم پنجم، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، و پرسشنامه اطلاعات فردی و خانوادگی.نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین هیجان‌خواهی‌ و میزان رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد (168/0- = r). نیز رابطه هیجان‌خواهی‌ و سطح تحصیلات معنادار بود (303/0=(r. همچنین این نتایج از وجود رابطه منفی بین هیجان‌خواهی‌ و طول مدت زناشویی حکایت داشت (158/0- = (r، در حالی‌که‌ رابطه بین هیجان‌خواهی‌ و تفاوت سنی معنادار نبود. همچنین نتایج آزمون نشان داد تفاوت میانگین نمرات هیجان‌خواهی‌ مردان و زنان و نیز زوج‌های رضامند و نارضامند معنادار است.

کلیدواژه‌ها