تأثیر تغییر تحمل ابهام بر توانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر راهبردهای یادگیری ویژه «تحمل ابهام» بر فرایندهای یادگیری و توانش زبانی، زبان دوم یادگیرندگان است. بدین‌خاطر 135 دانشجوی دوره کار‌شناسی‌ که دارای حداقل نمره‌ زبان خام کنکور سراسری بودند و براساس آزمون سلت (CELT) نیز توانش زبانی نزدیکی داشتند، انتخاب گردیدند. پس از وارسی «تحمل ابهام» آن‌ها براساس مقیاس تحمل ابهام زبان دوم مک‌لین (Mc Lain, D., 1993)، افرادی که دارای تحمل ابهام بالا و پایین بودند تعیین شدند. سپس دو گروه آزمایش با تحمل بالا و پایین و دو گروه کنترل مشابه تشکیل شد. آنگاه پیش آزمون تافل در مورد آن‌ها اجرا گردید. سپس گروه‌های آزمایش در یک ترم تحصیلی تحت آموزش راهبردهای یادگیری ویژه تحمل ابهام قرار گرفتند. بعد از آن، پس آزمون تافل نیز در مورد آن‌ها اجرا شد. یافته‌ها نشان داد که راهبردهای یادگیری ویژه‌ تحمل ابهام، بر گروه آزمایش دارای تحمل ابهام پایین مؤثر بوده و توانسته است توانش زبانی آن‌ها را به شکل معنا‌دار نسبت به دیگر گروه‌ها افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها