بررسی رابطه متغیر شخصیتی افزایش‌دهنده‌ و کاهش‌دهنده درد (میزان تحمل درد در افراد) و سلامت روانی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر در واقع، با هدف بررسی میزان تحمل درد در افراد با توجه به متغیر همبسته سلامت روانی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) بوده، که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 80 نفر از میان آن‌ها انتخاب شدند. دو پرسشنامه انتخابی (پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه محقق ساخته برای اندازه‌گیری متغیرهای شخصیتی افزایش‌دهنده‌ و کاهش‌دهنده‌ درد) به‌عنوان ابزار پژوهش بر روی آن‌ها اجرا گردید. نتایج نشان ‌داد که همبستگی میان متغیرها، یعنی متغیر شخصیتی و سلامت روانی وجود دارد و میزان این همبستگی 494/0 بوده که در سطح آلفای یک درصد معنادار است. در عین حال، میان نمره افراد دارای سطوح تحمل بالا، پایین و متوسط درد و نمره سلامت عمومی آن‌ها همبستگی بالایی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها