اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسندگان

دانشگاه پیام نور سرولایت

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش ذهن‌‌آگاهی بر کاهش افسردگی و نشخوارفکری بود. فرایند آموزش ذهن‌‌آگاهی براساس نظریه‌های شناختی تیزدیل بنا شده‌‌است. به این منظور 36 بیمار مبتلا به افسردگی (12 مرد و 24 زن) به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کلیه بیماران پیش از آغاز درمان و پس از آن، دو پرسشنامه افسردگی بک و نشخوارفکری را پر کردند. آموزش به صورت گروهی در 8 جلسه (هفته‌ای یک جلسه دو ساعته ) بر روی گروه آزمایش انجام گردید. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از اثربخشی روش درمانی‌شناختی مبتنی بر ذهن‌‌آگاهی بود؛ به طوری که در نمرات حاصل از پرسشنامه‌های افسردگی و نشخوار فکری گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده شد (01/0p < ). همچنین مشاهدات کیفی نشان داد روش مذکور در بالا بردن تمرکز و همچنین پیشگیری از افسردگی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها