اثربخشی کتاب درمانی گروهی بر میزان اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طلاق گرفته

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی کتاب درمانی گروهی بر اضطراب جدایی و افسردگی در کودکان والدین طلاق گرفته، پرداخته است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از جامعه‌ی آماری کودکان 6 تا 8 ساله‌ی والدین طلاق گرفته شهر اصفهان، 30 کودک انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. طرح پ‍ژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. برای ارزیابی میزان اضطراب جدایی و افسردگی کودکان، از فهرست سلامت کودکان اُنتاریو (بخش اختلالات درونی: اضطراب جدایی و افسردگی) استفاده شد. گروه آزمایش تحت مداخله‌ی کتاب درمانی گروهی بر اساس داستان کتابی که برای رفع تنش‌ها، اضطراب‌ها و احساس گناه کودکان والدین طلاق گرفته، تحت عنوان «خرسی کوچولو تقصیر تو نیست» (این کتاب توسط بانکی و معطّر طراحی شده و زیر چاپ می‌باشد.) طراحی شده بود، قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج به‌دست آمده، نشان داد اثر کتاب درمانی گروهی بر نمرات افسردگی و اضطراب جدایی کودکان والدین طلاق گرفته معنادار بود (به ترتیب 011/0p < و 042/0p < ). علاوه بر این اثر کتاب درمانی گروهی بر نمرات پیگیری افسردگی کودکان والدین طلاق گرفته معنادار به دست آمد (002/0p < ).

کلیدواژه‌ها