تأثیر تکنیک خودآموزش‌دهی در کاهش مشکلات خواندن و کاهش افسردگی دانش‌آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

  هدف از پژوهش حاضر، تأثیر آموزش راهبرد‌های شناختی- رفتاری (خود آموزش‌دهی) در بهبود عملکرد خواندن و کاهش میزان افسردگی دانش‌آموزان نارساخوان مقطع ابتدایی شهر اراک بود. بدین منظور از بین کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل شهر اراک تعداد 32 دانش‌آموز نارسا خوان همراه با اختلال افسردگی، پس از اجرای آزمون‌های تشخیصی (از جمله آزمون اختلال خواندن، آزمون هوشی وکسلر و پرسشنامه رفتاری راتر) به صورت نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه، تحت آموزش راهبرد خود آموزش-دهی قرار گرفتند. همزمان مادران همین آزمودنی‌ها هم به مدت 6 جلسه این راهبرد آموزشی را دریافت کردند تا با دانش‌آموز در خانه تمرین کنند. داده‌های بدست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که عملکرد خواندن آزمودنی‌های گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به میزان معناداری بهبود یافته و میزان افسردگی آنان نیز به میزان معناداری نسبت به گروه گواه کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها