بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان‌شناختی دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اعتبار و پایایی مقیاس سرسختی روان‌شناختی لانگ و گولت ( LGHS) [10] ، در چهارچوب طرح اعتبارسنجی، طراحی و اجرا گردید و با استفاده از نتایج به‌دست آمده به بررسی و تبیین ابعاد روان‌سنجی مقیاس مورد نظر پرداخته شد. بدین منظور اعتبار و پایایی پرسشنامه تحقیق بر روی نمونه‌ای 550 نفری از دانشجویان دانشگاه‌های شاهد،‌ تهران و شهید بهشتی به روش نمونه‌برداری تصادفی خوشه‌ای به شرح ذیل مورد مطالعه قرار گرفت. پس از ترجمه پرسشنامه تحقیق به زبان فارسی و به منظور رفع مشکلات احتمالی در ترجمه مقیاس 30 نفر از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد به تصادف انتخاب شدند و نسخه فارسی مقیاس ( LGHS ) بر روی آنها اجراء گردید. اعتبار پرسشنامه LGHS در قالب بررسی اعتبار سازه و به سه روش تحلیل عامل،‌ همبستگی با آزمون‌های دیگر(اعتبار سازه) و اعتبار افتراقی اندازه‌گیری شد. به منظور سنجش پایایی مقیاس نیز از روش‌های آماری محاسبه ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ)؛ روش دونیمه‌سازی و روش بازآزمایی استفاده گردید. در مجموع و برمبنای نتایج این مطالعه پرسشنامه‌ای 42 سؤالی که سه خرده مقیاس کنترل (با 16 سؤال)، خرده مقیاس تعهد (با 15 سؤال) و خرده مقیاس چالش جویی (با 11 سؤال) را دربرمی‌گیرد؛ برای سنجش سازه سرسختی روان‌شناختی در افرادی تهیه شد که استرس خاصی را تجربه می‌کنند و یادر موقعیت فشارزای قابل توجهی به سر می‌برند. اعتبار و پایایی این مقیاس به منظور کاربرد در جمعیت دانشجویان ایران توسط شواهد به‌دست آمده مورد تأیید و حمایت قرار گرفت و از شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی و شناسایی افراد سرسخت برخوردار است.  

کلیدواژه‌ها