وارسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه گیلان

چکیده

  هدف اساسی پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه چهار سامانه‌ای اضطراب (FSAQ) بوده است. بدین‌خاطر پس از آماده‌سازی پرسشنامه یاد شده، در آغاز، مطالعه‌ای مقدماتی بر روی پرسشنامه FSAQ با 153 آزمودنی انجام شده است سپس برای وارسی‌های نهایی، دو گروه آزمودنی‌های بالینی و غیر بالینی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. آزمودنی‌های غیربالینی شامل 530 دانشجوی دانشگاه گیلان (265 آزمودنی مذکر، 264 آزمودنی مؤنث و 1 آزمودنی با جنسیت نامشخص) و آزمودنی‌های بالینی دربرگیرنده 39 آزمودنی مبتلا به اختلال‌های اضطرابی بوده‌اند. مطالعه حاضر در عین آماده‌سازی نتایج توصیفی مربوط به پرسشنامه FSAQ با توجه به جنسیت، برای بررسی اعتبار پرسشنامه از روش‌های بازآزمایی، تنصیف و آلفای کرونباخ سود جسته است. یافته‌ها بیانگر اعتبار مناسب پرسشنامه و مؤلفه‌های آن بوده است. روایی پرسشنامه نیز از طریق بررسی همبستگی آن با دیگر آزمون‌ها مثل مقیاس اضطراب کتل، پرسشنامه اضطراب بک، سیاهه حالت – صفت اشپیلبرگر، مقیاس تکمیلی اضطراب (A) در MMPI-2 و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) پی گرفته شده است. نتایج به‌دست آمده روایی همگرای پرسشنامه را تأیید کرده‌اند. از سویی مقایسه گروه‌های بالینی (افراد مبتلا به اختلال‌های اضطرابی) و غیربالینی نمایانگر تمایز داده‌ها و در نتیجه تأیید روایی تشخیصی پرسشنامه بوده است.

کلیدواژه‌ها