برخی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض کار-خانواده

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

  تعارض کار-خانواده امروزه یکی از مشکلات عمده در جوامع می‌باشد و شناسایی عوامل پیش بین این مشکل و روابطی که با دیگر عوامل دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، که هدف ما در این پژوهش نیز می‌باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل 352 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی دراهواز بوده که 100 نفر از کارکنان شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی به پرسشنامه‌های خشنودی شغلی[20]، تعارض کار-خانواده [5]، عدالت بین فردی [16]، گرانباری شغلی [33]، پاسخ دادند که ضرایب پایایی آلفای کرونباخ آنها به ترتیب 86/.، 83/.، 81/. و 79/. بودند. به منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که متغیرهای عدالت بین فردی، خشنودی شغلی و گرانباری شغلی با استفاده از روش رگرسیون گام به گام به صورت معناداری متغیر ملاک را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها