تاثیر پردازش کلی چهره ای بر سو گیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در کودکان مضطرب

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر پردازش کلی چهره ای و اضطراب خصلتی در سوگیری توجه کودکان نسبت به طرح های کلی چهره های هیجانی(خشمگین، شاد، خنثی) طبیعی و درهم ریخته صورت گرفت. آزمودنی ها بر اساس نمرات آزمون اضطراب خصلتی کودکان اسپیلبرگرو انجام یک مصاحبه نیمه ساختار یافته به دو گروه دارای اضطراب خصلتی بالا و پایین تقسیم شدند.30 کودک دارای اضطراب خصلتی بالا و30 کودک دارای اضطراب خصلتی پایین نسخه تصویری آزمایه اصلاح شده دات پروب را کامل کردند. ازتحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر برای تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان دارای اضطراب خصلتی بالا نسبت به چهره هیجانی طبیعی خشمگین گوش بزنگی توجهی نشان می دهند در حالی که کودکان دارای اضطراب خصلتی پایین نسبت به همین چهره اجتناب توجهی نشان می دهند. این یافته فقط در چهره هیجانی خشمگین طبیعی مشاهده گردید و در چهره های هیجانی درهم ریخته هیچ اثری از سوگیری توجه مشاهده نگردید. یافته های این پژوهش همسو با مطالعات قبلی در زمینه ارتباط بین اضطراب و سوگیری توجه به تهدید در کودکان بوده و تایید کننده دیدگاه پردازش کلی چهره ای در بازشناسی چهره نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها