رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه نقش جنسیتی (مردانگی و زنانگی) با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 500 زن شاغل در ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی شهر تهران با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. کلیه آزمودنیها به کلیه گویه های پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ (1972) و مقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه (1981) پاسخ دادند. جهت تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که زنانگی و مردانگی با یکدیگر همبستگی مثبت معنی دار دارند. همچنین، زنانگی با سلامت روانی، مؤلفه اضطراب، مؤلفه اختلال در عملکرد اجتماعی و مؤلفه افسردگی همبستگی ساده معنی دار دارد؛ اما با مؤلفه نشانه های بدنی همبستگی معنی داری ندارد. مردانگی با سلامت روانی و مؤلفه اختلال در عملکرد اجتماعی همبستگی ساده معنی دار دارد؛ اما با مؤلفه های نشانه های بدنی، اضطراب و افسردگی همبستگی معنی داری ندارد. علاوه بر آن، نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادند که وقتی متغیرهای زنانگی و مردانگی با هم در تحلیل رگرسیون وارد می شوند، تنها متغیر زنانگی توان پیش بینی سلامت روانی و برخی از مؤلفه های آن را دارد و متغیر مردانگی در این پیش بینی نقشی ندارد. محدودیتهای نتایج این پژوهش، بررسی و تحقیق بیشتری را در مورد نقش جنسیتی در کشور ما ایجاب می کنند.

کلیدواژه‌ها