ارتباط احساس غربت و حمایت اجتماعی ادراک شده با سلامت روان دانشجویان تازه وارد

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین احساس غربت و میزان حمایت اجتماعی ادراک شده ی دانشجویان تازه وارد با سلامت روانی آنها انجام شده است.مطالعه حاضر به شیوه مقطعی و از نوع همبستگی است.آزمودنی های پژوهش 120 دانشجوی دختر و پسر(84دخترو36پسر)غیر بومی مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 89-1388 را تشکیل می دادند ، که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به کمک پرسشنامه های احساس غربت فارسی،پرسشنامه حمایت اجتماعی واکسی و پرسشنامه 12 سوالی سلامت روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد.این بررسی ها نشان داد که بین نمره ی کل حمایت اجتماعی و نمره ی سلامت روان رابطه منفی و معنادار و بین نمره ی کل احساس غربت و سلامت روان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و نیز متغیر های سازگاری ،مقیاس کل حمایت اجتماعی ،دلتنگی برای خانواده و احساس تنهایی می توانند به ترتیب با سطوح معناداری 001/0، 002/0، 006/0، 002/0، پیش بینی کننده میزان سلامت روانی دانشجویان تازه وارد باشند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که با بالا رفتن میزان حمایت اجتماعی ادراک شده ، سلامت روانی دانشجویان افزایش و همچنین با تجربه کردن احساس غربت بیشتر سطح سلامت روانی دانشجویان کاهش پیدا خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها