مقایسه تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نویسندگان

چکیده

 هدف اساسی پژوهش کنونی تعیین تفاوت تأثیر آموزش نوروفیدبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و سطح کیفیت زندگی بیماران بوده است. بدین منظور  16 نفر از مراجعه کنندگان به یکی از درمانگاه های روان پزشکی شهر تهران که بر اساس مصاحبه روان پزشک و ملاک های تشخیصی  متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی- ویرایش چهارم (DSM-IV-TR) (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000)، تشخیص اختلال اضطراب فراگیر دریافت کرده و فاقد ابتلاء به اختلالات دیگر روان شناختی بودند (8 نفر در گروه آموزش نوروفیدبک و 8 نفر در گروه دارو درمانی) مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون از طریق مقیاس 7 سؤالی اضطراب فراگیر (GAD-7) و  پرسشنامه کیفیت زندگی (PWI-A)  مورد سنجش قرار گرفتند. به گروه دریافت کننده آموزش نوروفیدبک طبق پروتکل درمانی پانزده جلسه 30 دقیقه ای آموزش نوروفیدبک (سه جلسه در هفته) افزایش موج آلفا داده شد و گروه گیرنده دارو نیز زیر نظر روان پزشک معالج با داروهای ضد اضطراب SSIRs)) به مدت یک سال تحت درمان قرار گرفت. ثبت و آموزش فعالیت موج آلفا در ناحیه  O1 یا  O2انجام گرفت و بیماران برای افزایش دامنه آلفای بالاتر از آستانه تعیین شده، فیدبک صوتی دریافت می کردند. برای تحلیل داده ها از روش توصیفی، آزمون ویلکاکسون و آزمون یومن ویتنی استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آموزش نوروفیدبک منجر به افزایش موج آلفا در گروه دریافت کننده این روش گردید. همچنین تاثیر آموزش نوروفیدبک در کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر در این گروه به طور معنا دار بیش از گروه دارو درمانی بوده است. در زمینه تغییر شاخص کیفیت زندگی بیماران، بین دو روش تفاوت معنا دار مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Influence of Drug Ther-apy and Neurofeedback Training on Reduction of Anxiety Symptoms and Life Quality of Generalized Anxiety Disorder (GAD) Patients

نویسندگان [English]

  • M.R. Nainian
  • J. Babapour
  • T. Garoosi Farshi
  • M.R. Shaeeri
  • R. Rostami
چکیده [English]

The main goal of this paper is focused on comparison of influence of drug therapy and neurofeedback training on reduction of anxiety symptoms and life quality of generalized anxiety disorder (GAD) patients. For this purpose, 16 visitors in one of psychiatry centers in Tehran were studied who received GAD diagnosis and did not suffer other psychological disorders according to psychiatrist visit and diagnostic criteria within fourth edition of statistical and diagnostic guide revised text of psychological disorders )DSM-IV-TR( (8 persons in neurofeedback training and 8 ones in drug therapy). Patients in both groups were surveyed and studied in pre-test and post-test steps through GAD seven-question scale (GAD-7) and life quality questionnaire (PWI-A). Persons in neurofeedback training group received fifteen 30-minute sessions (three sessions per week) on alpha wave increase and those in drug therapy were treated under supervision of physicians by anti-anxiety drugs (SSIRs) for one year. Record and training of alpha wave activity was accomplished in O1 or O2 and patients received audio feedback for increase of alpha range up to higher than determined threshold. Wilcoxon and Mann Witney tests were applied for descriptive analysis of data. Research findings show that neurofeedback training led to increase of alpha wave in the receiver group. In addition, influence of neurofeedback training on reduction of GAD symptoms in this group is considerably higher than that of drug therapy group. There was no meaningful difference between the two groups on change of patients' life quality index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurofeedback
  • Drug therapy
  • Generalized anxiety disorder
  • Life quality