تاثیر آموزش بازی‌درمانی مبتنی بر رابطۀ والد- کودک ( CPRT) مطابق با الگوی لندرث به مادران برکاهش مشکلات رفتاری کودکان

نویسندگان

چکیده

روان­شناسان برای رفع مشکلات رفتاری کودکان، شیوه­های گوناگونی را در طول سالیان متعدد طراحی کرده­اند. برخی از روش­ها بر خود کودک، برخی بر والدین و برخی بر محیط آموزشی متمرکز بوده است. بارزترین شیوۀ تغییر رفتار در کودکان، به بازی درمانی باز می­گشته است. این روش درگذشته بیشتر بر تعامل درمانگر با کودک متمرکز بوده است؛ درحالی­که برخی الگوها به آموزش این شیوه به والدین و تکیه بر آنها به عنوان واسطی برای ترمیم و بهبود رفتارهای کودکان نزدیک شده­اند. یکی از این روش­ها الگوی بازی­درمانی مبتنی بر رابطۀ والد- کودک (CPRT) است. بر این اساس مسالۀ تحقیق حاضر اینست که آیا آموزش مهارت­های بازی­درمانی مبتنی بر رابطۀ والد-کودک به مادران، باعث کاهش مشکلات رفتاری درکودکان می­شود؟ به منظور بررسی این امر، کودکان پیش دبستانی 7- 6 ساله در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحلۀ اول 73 کودک توسط سیاهۀ رفتاری کودک(CBCL)  مورد بررسی قرار گرفتند که 25 نفر از آنها دارای مشکلات رفتاری بوده­اند و13 نفر از مادران آنها آمادۀ شرکت در طرح حاضر شدند. از این 13 نفر 6 نفر در گروه آزمایش و 7 نفر در گروه کنترل، بطور تصادفی جایگزین شدند.   تمامی این والدین در دو مرحلۀ پیش و پس­آزمون، پرسش­نامۀ CBCL را پُر نمودند. افراد گروه کنترل در انتظار درمان ماندند و گروه آزمایش طی 10 جلسۀ 2 ساعته، در برنامۀ آموزش مهارت­های بازی­درمانی شرکت کردند. داده­های مرحلۀ پیش و پس­آزمون با استفاده از آزمون آماری یومن ویتنی مورد مقایسه قرار گرفت. یافته­ها نشان دادکه آموزش مهارت­های بازی­درمانی به مادران موجب کاهش مشکلات رفتاری در کودکانِ گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Educating Play Ther-apy Based on Child Parent Relationship Therapy (CPRT) According Landreth Model to Mothers on Reducing Child Behavioral Prob-lems

نویسندگان [English]

  • S. Mostafavi
  • M.R. Shaeeri
  • M.A. Asghari Moghaddam
  • J. Mahmoudi Gharaie
چکیده [English]

The psychologists for reducing child behavioral problems have suggested many different methods. Some of these methods have focused on child, some on parents and the others on educational environments. The most prevalent way for changing the child behaviors has been play therapy.In the last decades, play therapy has been focused more on the therapist-child relationship, whereas some methods have been attended to educat-ing play therapy skills to parents as an intermediate for improvement of child behaviors. One of these methods is child-parent relationship thera-py (CPRT).The aim of this research is surveying the efficiency of CPRT on reducing child problematic behavior. For surveying this aim, some preschool children aged 6-7 were assessed in two phases. In the first stage 73 chil-dren have been assessed using Child Behavior Checklist (CBCL), that 25 children had behavioral problems. 13 of their mothers were ready to contribute in this research that 6 mothers have been randomly assigned to experiment group and 7 to control group.All of these mothers filled the CBCL in pre and post test situations. The experiment group faced with play therapy skills training program in ten two-hour session and the control group waited for an optional delayed treatment. Pre and post test data was analyzed with U-man witney test and the results showed that CPRT has caused a meaningful reduction in children's behavioral problems in experiment group than control one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children\'s Behavioral Problems – Child-Parent Relationship Therapy (CPRT)