بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی (MEQ)

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مشخص شده است که ریخت‌های شبانه‌روزی (صبحگاهی، معتدل، شامگاهی) با بسیاری از متغیرهای فیزیولوژیک، شناختی، و رفتاری مرتبطند و از این‌رو نیاز به پرسشنامه‌ای به زبان فارسی برای سنجش این ترجیحات ساعت بدنی احساس می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی (هورن و استبرگ، 1976) انجام گرفت. این پژوهش بر روی 270 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علامه‌طباطبایی و علوم و‌ تحقیقات تهران صورت گرفت و در آن برای بررسی اعتبار سازه (همگرا، واگرا، و عاملی)، چهار پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی، افسردگی بک، شادکامی آکسفورد، و سلامت عمومی به کار رفت. با توجه به همبستگی‌های بدست آمده بین پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی و سه پرسشنامه دیگر و همچنین، تحلیل عاملی پرسشنامه اصلی، اعتبار سازه نسخه فارسی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. بعلاوه، ضریب آلفای کرونباخ مناسبی( 79/0=) نیز برای آن حاصل شد. با توجه به تحلیل‌های آماری مناسب و نتایج حاصله، به نظر می‌آید که نسخه فارسی پرسشنامه صبحگاهی ـ شامگاهی از اعتبار و پایایی مناسبی برای سنجش ریخت‌های شبانه‌روزی برخوردار باشد و ابزاری کارآمد در این زمینه محسوب شود.

کلیدواژه‌ها