مقایسه درمانگری مبتنی بر مهارت‌های حل مسئله و مقابله‌ با شناخت درمانگری مدیریت وزن در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشگاه پیام نور گرمسار

3 دانشگاه پیام نور

4 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

داشتن سبک زندگی ناکارآمد، عادت‌های نادرست غذایی، فعالیت بدنی کم و بدکارکردی محیط فرهنگی- اجتماعی از عوامل مؤثر در افزایش شیوع اضافه‌وزن و چاقی هستند. لذا این پژوهش بر آن است تا کارآمدی دو روش درمانگری مبتنی بر مهارت‌های حل مسئله و مقابله و شناخت درمانگری مدیریت وزن را در کاهش شاخص توده بدنی (BMI) و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن (WEL) زنان دارای اضافه وزن و چاق مقایسه کند. بدین منظور 34 آزمودنی با 25< BMIبا استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی درمانگری مبتنی بر مهارت‌های حل مسئله و مقابله و شناخت درمانگری جایگزین شدند (هر گروه 17 نفر). همه آزمودنی‌ها در شروع، پایان و 12 هفته پس از پایان هر دوره درمانگری به گویه‌های پرسشنامه WEL پاسخ دادند و BMI آنها نیز اندازه‌گیری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخه شانزدهم نرم‌افزار آماری SPSS و با به کارگیری آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد که دو مداخله به کاهش معنادار BMI آزمودنی‌ها منتهی شده‌اند (05/0>P) ، اما میان دو مداخله در این زمینه تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0

کلیدواژه‌ها