مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش‌آموزان دختر محبوب و منزوی دبیرستانی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و داشتن روابط اجتماعی از نیازهای اساسی اوست.هدف از این پژوهش مقایسه ویژگیهای شخصیت در دانش آموزان دخترمحبوب ومنزوی دبیرستانی است. روش تحقیق علی مقایسه ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر در مقطع دبیرستان در شهرستان بهارستان بوده است. و روش نمونه گیری به روش خوشه ای و تصادفی بوداز بین 21دبیرستان موجود در شهرستان ,8دبیرستان به شکل تصادفی و خوشه‌ای انتخاب شدند. درکل1232نفر در پژوهش شرکت کردند . که از میان آنها به روش جامعه سنجی جمعا 368نفر در گروههای محبوب ومنزوی قرار گرفتند. برای سنجش ویژگیهای شخصیت از آزمون شخصیت آیزنک (57) سوالی وبرای انتخاب افراد محبوب و منزوی از پرسشنامه جامعه سنجی استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری ازآزمون خی دو استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد میانگین ویزگیهای شخصیتی برونگرایی و ثبات شخصیت در گروه محبوب بیشتر از گروه منزوی بود.و میانگین ویزگیهای شخصیتی درونگرایی و روانرنجوری در گروه منزوی بیشتر از گروه محبوب بود. از یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت ویزگیهای شخصیتی افراد بر محبوبیت یا انزوا تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها