اثربخشی آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

مطالعه حاضر در صدد بر آمده است تا تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم را بر سازگاری تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور 120 دانشجو با استفاده از نمونه های در دسترس انتخاب شدند و به شیوه کاملاً تصادفی در گروه های آزمایشی( 60 دانشجو) و کنترل( 60 دانشجو) قرار گرفتند و به آزمون سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت شش جلسه یک ونیم ساعته آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم را دریافت کردند. این طرح از نوع مطالعه نیمه آزمایشی پیش- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. داده های پژوهش به کمک آزمون های توصیفی و استنباطی از جمله میانگین، انحراف استاندارد، آلفای کرانباخ، تی برای گروه های مستقل و تحلیل کواریانس تحلیل گردیدند. نتایج تحلیل آزمون تی بر تفاضل نمرات پیش و پس آزمون و تحلیل کواریانس نشان داد، بین گروه آزمایش و کنترل در میزان سازگاری تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. یافته های به دست آمده نشان داد که آموزش تیپ های شخصیت در انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of enneagram personality types teaching on educational adjustment of students

نویسندگان [English]

  • firouzeh sepehrian azar
  • Omid fatahy
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the efficacy of enneagram personality types teaching on educational adjustment. To achieve our aim, first, 120 available students were assigned to experimental (60 students) and control groups (60students). Then, the Baker & Syriak of educational adjustment questionnaire was administered to subjects. Experimental group received enneagram of personality training for six weeks of 1/30 hours. The research method of this study was quasi-experimental, pretest – posttest randomized group design. Finally educational adjustment questionnaire was administrated the 2 groups again. Analysis of the data involved both descriptive and inferential statistics including mean, standard deviation, Cronbach, t test, and Analysis of co-variance. Analysis of the data submitted to t test, and Analysis of co-variance indicated significant differences between the control vs., experimental group as for as the level of educational adjustment. The result of this study shows that enneagram training has positive effects on educational adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enneagram
  • Personality types
  • Educational adaptation