اثربخشی آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

مطالعه حاضر در صدد بر آمده است تا تاثیر آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم را بر سازگاری تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور 120 دانشجو با استفاده از نمونه های در دسترس انتخاب شدند و به شیوه کاملاً تصادفی در گروه های آزمایشی( 60 دانشجو) و کنترل( 60 دانشجو) قرار گرفتند و به آزمون سازگاری تحصیلی بیکر و سیریاک قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. گروه آزمایش به مدت شش جلسه یک ونیم ساعته آموزش تیپ های شخصیت انیه گرم را دریافت کردند. این طرح از نوع مطالعه نیمه آزمایشی پیش- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. داده های پژوهش به کمک آزمون های توصیفی و استنباطی از جمله میانگین، انحراف استاندارد، آلفای کرانباخ، تی برای گروه های مستقل و تحلیل کواریانس تحلیل گردیدند. نتایج تحلیل آزمون تی بر تفاضل نمرات پیش و پس آزمون و تحلیل کواریانس نشان داد، بین گروه آزمایش و کنترل در میزان سازگاری تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. یافته های به دست آمده نشان داد که آموزش تیپ های شخصیت در انیه گرم بر سازگاری تحصیلی دانشجویان موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها