بررسی رابطه بین طرح واره‌های ناسازگار و سبک‌های فرزند پروری در افراد دارای رگه‌های اختلالات شخصیت دسته ب و شناخت نقش آن‌ها در پیش بینی عضویت گروهی اختلالات شخصیت دسته ب

نویسندگان

چکیده

اختلالات شخصیت به ویژه اختلالات شخصیت دسته ب یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی و پزشکی است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین طرح وارههای ناسازگار اولیه و سبک های فرزند پروری و شناخت نقش آنها در افراد با رگههای اختلالات شخصیت دسته ب بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی (همبستگی) می باشد . نمونه آماری شامل 476 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود که 351 نفر آنان دارای رگه های اختلالات شخصیت دسته ب بودند و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار های طرح وارههای ناسازگار ،(MCMI-III) پژوهش شامل پرسشنامههای چند محوری بالینی میلون و ادراک از شیوههای فرزند پروری بامریند بود. برای تجزیه (YSQ-SF) اولیه یانگ-فرم کوتاه و تحلیل دادهها، از همبستگی پیرسون و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین طرح وارههای ناسازگار اولیه و سبکهای فرزند پروری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین طرح وارههای استحقاق، وابستگی، ایثار، و گرفتار به طور معناداری احتمال ابتلا به اختلالات شخصیت دسته ب را پیش بینی کردند. در این مطالعه نشان داده شد که افراد با رگههای اختلال شخصیت دسته ب از طرح واره های ناسازگار اولیه رنج میبرند و سبکهای فرزند پروری آنها ناسازگارند.

کلیدواژه‌ها