اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان در زنان ایرانی صورت گرفته است. (SSSW) طرح پژوهش توصیفی بوده و 628 نفر زنان متأهل دانشجو بر اساس نمونه گیری در دسترس به عنوان پرسشنامه اصلی و از شاخص (SSSW) انتخاب شدند. از مقباس رضایت جنسی زنان مقیاس ،(LWMAT) پرسشنامه سازگاری زناشویی لوک والاس ،(FSFI) عملکرد جنسی زنان و مقیاس افسردگی ، اضطراب و (ISS) مقیاس رضایت جنسی ،(FSDS) پریشانی جنسی زنان به منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرا استفاده گردید. (DASS- استرس ( 21 و هیچ یک از سوالات (RMSEA= 0/ تحلیل عاملی مدل 5 عاملی پرسشنامه را تأیید کرد ( 08 با ابعاد م شابه (SSSW) حذف نشد. همبستگی ابعاد پنج گانه پرسشنامه رضایت جنسی زنان در پرسشنامه های دیگر متوسط تا قوی و معنادار بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل 0 بدست آمد که قابل قبول بودند همچنین / 0 تا 91 / 0 و برای ابعاد آن از 82 / پرسشنامه 96 0 بدست آمد. / 0 تا 97 / ضرایب باز آزمایی برای نمره رضایت جنسی و ابعاد آن 73 با داشتن وی ژگی های مثبتی همچون (SSSW) به طور کلی پرسشنامه رضایت جنسی زنان ساختار چندبعدی و تأکید بر پریشانی و رضایت جنسی، از و ویژگی های روانسنجی مناسب در نمونه ای از زنان ایرانی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها