اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (SSSW) در نمونه ای از زنان ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان در زنان ایرانی صورت گرفته است. (SSSW) طرح پژوهش توصیفی بوده و 628 نفر زنان متأهل دانشجو بر اساس نمونه گیری در دسترس به عنوان پرسشنامه اصلی و از شاخص (SSSW) انتخاب شدند. از مقباس رضایت جنسی زنان مقیاس ،(LWMAT) پرسشنامه سازگاری زناشویی لوک والاس ،(FSFI) عملکرد جنسی زنان و مقیاس افسردگی ، اضطراب و (ISS) مقیاس رضایت جنسی ،(FSDS) پریشانی جنسی زنان به منظور بررسی اعتبار همگرا و واگرا استفاده گردید. (DASS- استرس ( 21 و هیچ یک از سوالات (RMSEA= 0/ تحلیل عاملی مدل 5 عاملی پرسشنامه را تأیید کرد ( 08 با ابعاد م شابه (SSSW) حذف نشد. همبستگی ابعاد پنج گانه پرسشنامه رضایت جنسی زنان در پرسشنامه های دیگر متوسط تا قوی و معنادار بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای نمره کل 0 بدست آمد که قابل قبول بودند همچنین / 0 تا 91 / 0 و برای ابعاد آن از 82 / پرسشنامه 96 0 بدست آمد. / 0 تا 97 / ضرایب باز آزمایی برای نمره رضایت جنسی و ابعاد آن 73 با داشتن وی ژگی های مثبتی همچون (SSSW) به طور کلی پرسشنامه رضایت جنسی زنان ساختار چندبعدی و تأکید بر پریشانی و رضایت جنسی، از و ویژگی های روانسنجی مناسب در نمونه ای از زنان ایرانی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validity and Reliability of Multidimensional Sexual Satisfaction Scale for Women (SSSW) in One Sample of Iranian Women

نویسندگان [English]

  • rasol roshan chesli 1
  • sedighe mirzaei 2
  • amir nikazin
چکیده [English]

The purpose of present study is investigation of the validity and reliability of the multidimensional sexual satisfaction scale for women (SSSW) in Iranian women. In a descriptive design study 628 married women students were selected using available sampling. Sexual satisfaction scale for women (SSSW) as the main questionnaire and the female sexual function index (FSFI), Locke Wallace Marital Adjustment Test (LWMAT), female sexual distress scale (FSDS), Indrx of Sexual Satisfaction Scale (ISS) and Depression, anxiety and stress scale (DASS-21) were used to examine the convergent and divergent validity. Confirmatory Factor analysis confirmed the five factor model of questionnaire (RMSEA = 0.80) and did not remove any of the questions. Correlation Between five dimensions of sexual satisfaction scale for women (SSSW) with the conceptually same dimensions of other questionnaire was moderate to strong and significant. Cronbach's alpha coefficient for the total score was 0.96 and for dimensions it was 0.82 to 0.91 which were acceptable. Test-retest coefficient for the sexual satisfaction score and its dimensions ranged from 0.73 to 0.97. In general, sexual satisfaction scale for women (SSSW) with good features such as multidimensional structure and emphasis on sexual distress as same as sexual satisfaction has an appropriate psychometric properties in Iranian women population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual satisfaction scale for women (SSSW)
  • Sexual satisfaction
  • Sexual distress
  • Validity
  • reliability