ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی

نویسندگان

دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی

چکیده

پژوهش حاضر بررسی ساخت عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عموم ی 28 سوا لی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی را مدنظر قرار داده است. پژوهش حاضر پی رو (GHQ-28) طرحی از نوع توصیفی بوده و 1497 نفر ( 789 نفر دانش آموزان دختر و 708 نفر دانش آموزان پسر) از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان های قم، دامغان و بجنورد بر اساس به عنوان (GHQ- شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه سلامت عمومی ( 28 و مقیاس بهزیستی شخصی (GAD- پرسشنامه اصلی و از مقیاس 7 سؤالی اضطراب فراگیر ( 7 به منظور بررسی اعتبار همگرا استفاده گرد ی د. نتا یج تحلی ل (PWI-SC) نسخه دانش آموزان عاملی اکتشافی و موازی نمای انگر سه عامل بود که 36.36 درصد وار ی انس را در نمرات پرسشنامه سلامت عمومی پیش بینی می کردند. شاخص های حاصل از تح لی ل عام لی تأیی دی مدل سه عاملی حاکی از برازش خوب مدل بود و در مجموع 8 سوال پرسشنامه حذف گردی د. همبستگی ابعاد سه گانه پرسشنامه سلامت عمومی 20 سوالی با ابعاد مشابه در پرسشنامه اصلی در حد قوی و معنادار، با پرسشنامه بهزیستی شخصی در حد متوسط و با پرسشنام ه اضطراب فراگیر در حد قوی (برای بعد افسردگی در حد متوسط) و معنادار بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد و نمره کل پرسشنامه قابل قبول بودند و ضرایب باز آزمایی در حد قو ی با سه بعد با نام های سرزندگی و (GHQ- بدست آمد. پرسشنامه سلامت عمومی 20 سوالی ( 20 انرژی، اضطراب و علایم جسمانی و افسردگی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها