ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) در نوجوانان ایرانی

نویسندگان

دانشگاه شاهد دانشکده علوم انسانی

چکیده

پژوهش حاضر بررسی ساخت عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه سلامت عموم ی 28 سوا لی در دانش آموزان دبیرستانی ایرانی را مدنظر قرار داده است. پژوهش حاضر پی رو (GHQ-28) طرحی از نوع توصیفی بوده و 1497 نفر ( 789 نفر دانش آموزان دختر و 708 نفر دانش آموزان پسر) از دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان های قم، دامغان و بجنورد بر اساس به عنوان (GHQ- شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه سلامت عمومی ( 28 و مقیاس بهزیستی شخصی (GAD- پرسشنامه اصلی و از مقیاس 7 سؤالی اضطراب فراگیر ( 7 به منظور بررسی اعتبار همگرا استفاده گرد ی د. نتا یج تحلی ل (PWI-SC) نسخه دانش آموزان عاملی اکتشافی و موازی نمای انگر سه عامل بود که 36.36 درصد وار ی انس را در نمرات پرسشنامه سلامت عمومی پیش بینی می کردند. شاخص های حاصل از تح لی ل عام لی تأیی دی مدل سه عاملی حاکی از برازش خوب مدل بود و در مجموع 8 سوال پرسشنامه حذف گردی د. همبستگی ابعاد سه گانه پرسشنامه سلامت عمومی 20 سوالی با ابعاد مشابه در پرسشنامه اصلی در حد قوی و معنادار، با پرسشنامه بهزیستی شخصی در حد متوسط و با پرسشنام ه اضطراب فراگیر در حد قوی (برای بعد افسردگی در حد متوسط) و معنادار بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد و نمره کل پرسشنامه قابل قبول بودند و ضرایب باز آزمایی در حد قو ی با سه بعد با نام های سرزندگی و (GHQ- بدست آمد. پرسشنامه سلامت عمومی 20 سوالی ( 20 انرژی، اضطراب و علایم جسمانی و افسردگی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor structure, Validity, and Reliability of General Health Questionnaire (GHQ-28) in Iranian Adolescents

نویسندگان [English]

  • mohamad reza Naeinian
  • amir nikazin
  • mohamad reza Shairi
چکیده [English]

Investigation of Factor structure, validity, and reliability of general health questionnaire (GHQ) in Iranian adolescents was the purpose of present study. Study design was descriptive and 1497 high school students (789 girls and 708 boys) from Qom, Damghan, and Bojnoord cities were selected using cluster sampling. General Health Questionnaire (GHQ) as the main questionnaire, and General Anxiety Index (GAD-7) and Personal Wellbeing Index- School Children (PWI-SC) were used to assess convergent validity. Results of explanatory and parallel factor analysis revealed three factors predicting 36.36 present of variance in scores of general health questionnaire. Indexes of confirmatory factor analysis showed good fitness of three-factor model and in general 8 questions were removed. Correlation between three dimensions of 20 item general health questionnaire with main questionnaire was strong and significant, with GAD-7 was moderate and with PWI-SC was strong (moderate for depression dimension). Cronbach's alpha value for dimensions and total score of questionnaire were acceptable and test-retest coefficients were strong. 20 items general health questionnaire with vitality and energy, anxiety and somatic symptoms, and depression was obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General health questionnaire
  • Vitality and energy
  • anxiety
  • Somatic symptoms
  • Depression
  • Validity
  • reliability