تحلیل عاملی تاییدی مقیاس غربالگری استفاده پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی مقیاس غربالگری استفاده پرخطر و مشکل­‌آفرین از اینترنت (PRIUSS) در گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 200 دانشجوی کارشناسی (100 پسر و 100 دختر) به نسخه فارسی مقیاس غربالگری استفاده پرخطر و مشکل آفرین از اینترنت پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی PRIUSS از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی PRIUSS از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که در نمونه ایرانی ساختار چندبُعدی PRIUSS شامل آسیب هیجانی، آسیب اجتماعی و استفاده تکانش‌ورانه از اینترنت با داده­‌ها برازش مطلوبی دارد. ضرایب همسانی درونی عامل­‌های آسیب هیجانی، آسیب اجتماعی و استفاده تکانشورانه از اینترنت به ترتیب برابر با 74/0 تا 87/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که PRIUSS به دلیل برخورداری از یک زیربنایی نظری قوی و ویژگی­‌های روان­سنجی امیدوارکننده برای غربالگری و تلاش‌­های پیشگیرانه در قلمرو رفتارهای اینترنتی پرخطر در نمونه جوانان ایرانی ابزار معتبری است.

کلیدواژه‌ها