ارتباط تیپ‌شناسی شخصیتی مادران با نگرش فرزندان به بزهکاری: ارزیابی نقش پیش‌بین تیپ شخصیتی D

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تیپ شخصیتی مادران به‌ویژه تیپ شخصیتی D در پیش‌بینی نگرش مثبت و منفی فرزندان به بزهکاری انجام شد.

روش: برای انجام این پژوهش توصیفی- همبستگی از بین مادران ساکن در شهر همدان نمونه‌ای به حجم 100 نفر همراه با 100 نفر از فرزندان نوجوان آن‌ها با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب‌شده و مادران پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B فریدمن و روزنمن، مقیاس تیپ شخصیتی C راهه و سولومون و مقیاس تیپ شخصیتی D دنولت را تکمیل نموده و فرزندان پسر آن‌ها نیز به پرسشنامه سنجش نگرش به بزهکاری پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که تیپ شخصیتی D مادران با نگرش مثبت نوجوانان پسر آن‌ها به بزهکاری رابطه مثبت و با نگرش منفی به بزهکاری رابطه منفی دارد و بین تیپ‌های شخصیتی A و B و نیز تیپ C با نگرش مثبت و منفی به بزهکاری رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تیپ شخصیتی D، 47 درصد (47/0ß=) از واریانس نگرش مثبت به بزهکاری و 23 درصد (23/0-ß=) از واریانس نگرش منفی به بزهکاری را تبیین می‌کند.

 بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج نشان می‌دهد که فرزندان مادران دارای تیپ شخصیتی D بیشتر از سایر تیپ‌های شخصیتی در معرض بزهکاری قرار دارند. لذا آگاه‌سازی والدین و تنظیم و اعمال مداخلات مرتبط برای تعدیل تیپ شخصیتی D مادران می‌تواند در پیشگیری و کنترل بزهکاری نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها