تاثیر برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی - اسلامی بر کیفیت زندگی زنان باردار نخست

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه شهیدبهشتی

4 دانشگاه تهران

5 دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو برنامه آموزشی مادری ذهن آگاهانه و نسخه بومی‌شده آن‌که توسط محقق طراحی‌شده، بر کیفیت زندگی زنان باردار بود.

روش: نمونه مورد بررسی شامل 36 زن باردار نخست‌زایمان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت و متخصصین زنان و زایمان شهر اصفهان بودند که در سه‌ماهه دوم بارداری قرار داشتند و به شیوه داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار داده شدند. در طول اجرای برنامه یک نفر از گروه آزمایش اول و یک نفر از گروه آزمایش دوم به دلیل مشکلات پزشکی و نیاز به استراحت قادر به ادامه نبودند، همچنین یک نفر از گروه کنترل نیز به دلیل مخدوش بودن پرسشنامه‌ها حذف و درنهایت 33 نفر دوره آموزشی را به پایان رساندند. کلیه شرکت‌کنندگان قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک و سلامت مرتبط با کیفیت زندگی (اس. اف. سی و شش) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد نمره پس‌آزمون مادران در پرسشنامه سلامت مرتبط باکیفیت زندگی و پنج خرده مقیاس آن (شامل عملکرد جسمانی، محدودیت عملکرد ناشی از مشکلات جسمانی، احساس خستگی یا نشاط، درد بدنی و سلامت عمومی)، در گروه مادری ذهن آگاهانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی، در مقایسه با دو گروه دیگر به‌طور معناداری بهبود یافت.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخش بودن برنامه­های آموزش مادری ذهن آگاهانه بر کیفیت زندگی زنان باردار، اهمیت پرداختن به این نوع مداخلات روان‌شناختی در کنار مراقبت‌های معمول دوران بارداری، بایستی مورد توجه مراکز بهداشتی و متخصصین ذی‌ربط قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها