تأثیر بازی‌درمانی به شیوه فیلیال بر مهارت‌های اجتماعی - هیجانی دختران پیش‌دبستانی 5 تا 6 ساله شهر اصفهان

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی بازی‌درمانی به شیوه فیلیال بر مهارت‌های اجتماعی - هیجانی کودکان دختر پیش‌دبستانی بود.

روش: این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. جامعه آماری، شامل کلیه کودکان دختر پیش‌دبستانی شهرستان اصفهان در سال 93-94 بود. نمونه پژوهش شامل 30 کودک دختر پیش‌دبستانی بودند که از بین 94 نفر از کودکانی که به پرسشنامه مهارت‌های اجتماعی- هیجانی پاسخ دادند و کمترین نمره را در این پرسشنامه کسب کرده بودند، به‌صورت تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شده و در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارش گردیدند. ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه غربالگری مهارت‌های اجتماعی- هیجانی کودکان نسخه ترجمه‌شده بود. مادران گروه آزمایش در طی 8 هفته، در 8 جلسه درمان گروهی دوساعته بازی‌درمانی به شیوه فیلیال شرکت کردند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از طریق نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس. هفده» و روش آماری تحلیل کوواریانس انجام گرفت.

نتایج: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بازی‌درمانی به شیوه فیلیال، میزان مهارت‌های اجتماعی- هیجانی کودکان دختر پیش‌دبستانی در مرحله پس‌آزمون را به‌صورت معناداری افزایش داد (05/0>p)؛ بنابراین می‌توان گفت بازی‌درمانی به شیوه فیلیال مهارت‌های اجتماعی - هیجانی را افزایش می‌دهد.

بحث و نتیجه‌گیری: مهم‌ترین کاربرد این پژوهش اثربخشی آن درزمینه افزایش سطح مهارت‌های اجتماعی - هیجانی کودکان در مراکز آموزشی و به‌طورکلی جامعه خواهد بود. این روش می‌تواند به‌منظور کاهش مشکلات رفتاری در کودکان و افزایش رفتارهای مورد پسند اجتماعی و کنترل هیجانات در کودکان به کلیه متخصصان دست‌اندرکار مسائل کودکان پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها