رابطه شخصیت خودشیفته و دلبستگی آسیب‌پذیر با قلدری (زورگویی) و سرمایه روان‌شناختی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی الگوی ساختاری رابطه شخصیت خودشیفته و دلبستگی آسیب‌پذیر با زورگویی و  سرمایه روان‌شناختی اجرا شد.  

روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت مخابرات تهران تشکیل دادند که از بین آن‌ها 345 نفر به شیوه‌ی تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی، پرسشنامه محقق ساخته قلدری، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی آسیب‌پذیر و پرسشنامه شخصیت خودشیفته بودند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری تحلیل گردید.

نتایج: نتایج حاصل از الگوسازی معادله ساختاری نشان داد که دلبستگی آسیب‌پذیر با زورگویی دارای رابطه مستقیم و معنادار و زورگویی همراه با شخصیت خودشیفته با سرمایه روان‌شناختی دارای رابطه مستقیم و معنادار هستند. همچنین نتایج نشان داد که زورگویی متغیر واسطه‌ای کامل در رابطه دلبستگی آسیب‌پذیر با سرمایه روان‌شناختی است.

بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که دلبستگی آسیب‌پذیر همراه با شخصیت خودشیفته و قلدری، می‌توانند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب تضعیف سرمایه روان‌شناختی در انسان‌ها شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between narcissistic personality and vulnerable attachment with bullying and psychological capital

نویسندگان [English]

  • Mohsen Golparvar
  • Bita Khabazian
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to investigate the structural model of the relationship between narcissistic personality and vulnerable attachment with bullying and psychological capital.
Method: The design of the research was correlation and the statistical population was all of telecommunications company employees in Tehran while 345 employees were selected as sample using simple random sampling. Research tools included psychological capital questionnaire (Golparvar & Vaseghi, 2011), researcher made bullying questionnaire, vulnerable attachment styles questionnaire (Bifulco et al, 2006) and narcissistic personality inventory (Ames et al, 2003). Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and structural equation modeling (SEM).
Results: Results of structural equation modeling (SEM) indicated that vulnerable attachment has direct and significant relationship with bullying and bullying along with narcissistic personality has direct and significant relationship with psychological capital. The results also showed that bullying is a complete mediator variable on the relationship between vulnerable attachments with psychological capital.
Discussion and Conclusion: The results of this study showed that vulnerable attachment along with narcissistic personality and bullying can directly and indirectly undermines the psychological capital in humans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • bullying
  • narcissistic personality
  • vulnerable attachment