ساخت، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب هستی (QFEA)

نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، طراحی پرسشنامه اضطراب هستی (مرگ، آزادی، تنهایی و ناپایداری معنا) و بررسی اعتبار و پایایی آن بود. طرح پژوهشی، مطالعه اکتشافی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود.

روش: این پژوهش دارای سه مرحله بوده است. مرحله اول بررسی مبانی نظری و چهارچوب‌های مفهومی اضطراب هستی؛ مرحله دوم تدوین پرسشنامه اضطراب هستی و برآورد اعتبار محتوایی آن؛ و مرحله سوم گسترش اعتباریابی و بررسی پایایی ابزار. به‌منظور برآورد اعتبار و پایایی ابزار 505 نفر از کارمندان و دانشجویان 5 دانشگاه مستقر در شهر تهران با روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های نشانگان افت روحیه و اضطراب مرگ به‌عنوان ابزارهای برآورد اعتبار هم‌زمان و همگرا و پرسشنامه اضطراب هستی به‌عنوان ابزار اصلی، پاسخ گفتند.

نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد اعتبار محتوای ابزار بر اساس نظر 10 متخصص، به روش آی. سی. سی. برابر 95/0 و اعتبار هم‌زمان و همگرا به ترتیب 82/0 و 55/0 می‌باشد و تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش عامل‌ها به شیوه واریماکس، نشان می‌دهد ساختار نظری پرسشنامه از 4 عامل تشکیل شده که بر این اساس نام‌گذاری عامل‌ها طبق مبانی نظری صورت گرفت. تحلیل عاملی تأییدی نیز بیانگر نیکویی برازش عامل‌هاست. همچنین پایایی ابزار نیز به روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب برابر 82/0 و 86/0 حاصل گشت.

بحث و نتیجه‌گیری: به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت پرسشنامه‌ای استاندارد با 29 گویه و 4 خرده‌مقیاس، برای سنجش اضطراب هستی به زبان فارسی، در دست است.

کلیدواژه‌ها