وارسی‌های روان‌سنجی مقیاس انگیزش تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم

چکیده

در نظریه خودمختاری، انگیزش را به شش بخش تقسیم می‌کند: انگیزش درونی، تنظیم یکپارچه، تنظیم همانندسازی شده، تنظیم تزریقی، تنظیم بیرونی و بی‌انگیزگی. مقیاس انگیزش تحصیلی (AMS) براساس این نظریه، در کانادا طراحی و اجرا شده است. این پژوهش کوشیده تا پس از آماده‌سازی مقیاس حاضر، مطالعات روان‌سنجی مربوط بدان را در مورد دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر تهران دنبال کند. در این تحقیق 838 آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مربوط به تحلیل عاملی، نشانگر پنج عامل در این مقیاس بود، اما به علت وجود تفاوت معنادار بین دخترها و پسرها در پاسخگویی به عوامل به دست آمده، نمرات هنجار به‌طور جداگانه برای هر گروه ارائه شد. مطالعات مربوط به روایی و پایایی مقیاس، نشانگر وضعیت مناسب مقیاس انگیزش تحصیلی در جامعه دانش‌آموزان مورد بررسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


refrences