مقایسه متغیرهای مربوط به گستره آزمون رورشاخ در آزمودنی‌های سطوح عینی و انتزاعی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

هدف اساسی پژوهش کنونی، مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای W، D، Dd و S آزمون رورشاخ در آزمودنی‌های سطوح عینی و انتزاعی بوده است. بدین خاطر در مرحله نخست، 164 آزمودنی 14 ساله (دانش‌آموز) و 85 آزمودنی بزرگ‌سال (دانشجو) بر اساس آزمون‌های نظام عملیاتی پیاژه مورد بررسی قرار گرفتند تا آزمودنی‌هایی که عملیات عینی و انتزاعی در آن‌ها استقرار یافته انتخاب گردند. سپس در مرحله دوم تحقیق، 70 آزمودنی سطح عینی و 62 آزمودنی سطح انتزاعی، با آزمون رورشاخ مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته‌های به‌دست آمده نشانگر تفاوت معنادار بین دو گروه در متغیرهای W، D و Dd بود، در حالی که در متغیر S تفاوت معناداری دیده نشد. البته این پژوهش نیم‌نگاهی نیز به مقایسه آزمودنی‌های سطوح عینی و انتزاعی با آزمودنی‌های 14 ساله و بزرگ‌سال آمریکایی دارد.

کلیدواژه‌ها


Reference