بررسی تأثیر پنج عامل شخصیت بر عضویت نوجوانان در فیسبوک

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

مقدمه: امروزه، یکی از پرمخاطب‌ترین سرگرمی‌ها در فضای مجازی در بین نوجوانان و جوانان، پایگاه شبکه اجتماعی فیسبوک می‌باشد که گرایش یا عدم گرایش به آن بر اساس ویژگی‌های شخصیتی کاربر، قابل تبیین است.
روش: به همین منظور برای بررسی تأثیر پنج عامل شخصیت بر عضویت نوجوانان در فیسبوک، از بین تمامی دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان خرم آباد، 350 نفر (175 دانش‌آموز پسر و 175 دانش‌آموز دختر) بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و فرم اطلاعات شخصی محقق ساخته و پرسش‌نامه شخصیتی نئو را تکمیل کردند. داده­های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و روش آماری مدل معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی روان رنجوری، توافق و گشودگی به تجربه با عضویت در فیسبوک رابطه وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و با وجدان بودن با عضویت در فیسبوک رابطه­ی معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی روان رنجوری، توافق و گشودگی به تجربه با عضویت در فیسبوک رابطه وجود دارد، اما بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و با وجدان بودن با عضویت در فیسبوک رابطه­ی معناداری مشاهده نشد. 
 

کلیدواژه‌ها