مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی بین فردی و گروه‌درمانی شناختی – رفتاری در کاهش علائم افسردگی همراه افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی گروه درمانی بین فردی و گروه درمانی شناختی - رفتاری در کاهش علائم افسردگی همراه در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت.
روش: طرح از نوع آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون – پس‌آزمون دوگروهی بود. مشارکت‌کنندگان پزوهش حاضر، دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بودند. از این جامعه 40 مراجع انتخاب شدند، سپس به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفره کاربندی درمان گروهی شناختی - رفتاری و درمان گروهی بین فردی جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه هراس اجتماعی ، پرسشنامه افسردگی بک-2 و مصاحبه تشخیصی روانپزشکی مبتنی بر DSM- IV بود. داده‌های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تحلیل داده‌ها مشخص کرد که بین اثربخشی گروه‌درمانی بین فردی و گروه‌درمانی شناختی - رفتاری در کاهش افسردگی همراه با هراس اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که اثربخشی درمان بین فردی بر کاهش افسردگی (p=0.001, f=16.2) و نشانه‌های هراس اجتماعی (p=0.0002, f=12.4) بیشتر از درمان شناختی - رفتاری است.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر حاکی از آن هستند که با توجه به اثربخشی بیشتر درمان بین فردی در مقایسه با درمان شناختی - رفتاری بر علائم افسردگی همراه با هراس اجتماعی، لذا جهت درمان اختلال اضطراب اجتماعی بویژه در حضور نشانه‌های افسردگی همراه، درمان بین فردی، درمان ترجیحی در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها