وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: پژوهش با هدف تعیین پایایی آزمون رورشاخ در نمونه‌ای از کودکان ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی مدارس شهر تهران بود. برای انتخاب مدارس از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای و برای انتخاب آزمودنی‌ها از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. درمجموع 40 دانش‌آموز از این مناطق به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و آزمون رورشاخ در مورد آن‌ها اجرا شد. آزمودنی‌ها با فاصله زمانی دو هفته پس از اجرای رورشاخ مورد بازآزمایی قرار گرفتند. رابطه بین اجرای اول و دوم آزمون رورشاخ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: ضرایب بازآزمایی برای کل آزمون بین 0.33 تا 0.99 معنادار بود. درمجموع ضرایب پایایی 18 متغیر بین 0.70 تا 0.90 بود، 2 متغیر ضرایبی بالاتر از 0.90 ‏و ضرایب بقیه متغیرها بین 0.30 تا 0.70 معنادار بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آزمون رورشاخ در کودکان با فاصله زمانی دو هفته، از پایایی قابل قبولی برخوردار است. گرچه پژوهش‌هایی با فاصله زمانی گسترده‌تر می‌تواند غنای این داده‌ها را گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها