بررسی رابطه شخصیت تاریک مادران با اختلالات عاطفی - رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: مطالعات نشان داده است که ابعاد شخصیتی مادر در ابتلای فرزندان به اختلالات عاطفی- رفتاری نقش دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شخصیت تاریک مادران با اختلالات عاطفی- رفتاری دانش‌آموزان ابتدایی شهر اصفهان می‌باشد.

روش: روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه مورد استفاده در این پژوهش 150 نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بودند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای از نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسشنامه مشکلات رفتاری اخنباخ و شخصیت تاریک (جانسون و وبستر، 2010) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چندمتغیره (گام به گام) استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد که شخصیت تاریک مادران (ماکیاولیستی، خودشیفتگی و پسیکوپات) می‌تواند اختلالات عاطفی- رفتاری این کودکان را در سطح معناداری (P<0.0001) پیش‌بینی کند.

بحث و نتیجه گیری: به طور کلی می‌توان گفت، کودکانی که مادران آنها دارای سطوح بالایی از شخصیت تاریک هستند، در معرض ابتلا به اختلالات رفتاری قرار دارند. به عبارتی دیگر اختلالات رفتاری دوران کودکی با صفات شخصیتی والدین ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها