اثربخشی بازسازی شناختی بر عملکردهای شناختی - توجهی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش بازسازی شناختی بر نارسایی‌های شناختی - توجهی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود.
روش: این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص (ریاضی و خواندن) پایه پنجم و ششم ابتدایی مدرسه اختلالات یادگیری ویژه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می‌دادند. نمونه این پژوهش شامل 32 دانش‌آموز مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود که از میان جامعه آماری به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون هوشی ریون، مقیاس حافظه‌ی عددی وکسلر (فراخنای ارقام) و آزمون عملکرد پیوسته استفاده گردید. شیوه مداخله بازسازی شناختی مایکنبام بود که در شش جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا شد.
نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد بین دانش‌آموزان گروه آزمایش و گروه کنترل در مؤلفه‌های حافظه‌ی کاری و نگهداری توجه تفاوت معناداری در سطح معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر درمان بازسازی شناختی بر روی مؤلفه‌های حافظه‌ کاری و نگهداری توجه به‌طور معناداری مؤثر بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج حاکی است که بازسازی شناختی می‌تواند حافظه کاری و نگهداری توجه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive remediation on cognitive– Attention functions in students with specific learning disorder

نویسنده [English]

  • Eesmaeil Soleimani
چکیده [English]

This study examined the effectiveness of cognitive remediation on cognitive– Attention functions in students with specific learning disorder. This research was the pre-test and post-test study with a control group < span dir="RTL">.The study population's Formed specific learning disability students with specific learning disabilities in Urmia city elementary school fifth grade and sixth academic year comprised 94-1393.The sample consisted of 32 students with specific learning disabilitieswho were randomly selected from the population for sampling. To collect data were usedfrom the Raven's Progressive Matrices, Wechsler Memory Scale of numeric (digit span) and CPT-scale processing of emotional. Mayknbam cognitive restructuring interventions that were implemented in six sessions on the experimental group < span dir="RTL">.The results of multivariate analysis of covariance showedthere is a significant differenceInternational student in the experimental group and the control group in components of working memory and attention. In other words, effective significantly cognitive restructuring therapy on the components of working memory and attention.These results suggest that cognitive restructuring can to amend Working memory and attention students withlearning disabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive impairment
  • cognitive restructuring
  • learning disorder