پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی آنان

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی رابطه‌ی کمال‌گرایی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان در شهر تبریز انجام یافته است.
روش: جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تبریز در رشته‌های علوم انسانی، تجربی و ریاضی تشکیل می‌دادند و نمونه‌ی پژوهش شامل 168 نفراز دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان بودند که به‌وسیله‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از آزمون اضطراب امتحان اشپیلبرگر و مقیاس چندبعدی کمال‌گرایی استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها، آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه هم‌زمان مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که کمال‌گرایی و ابعاد آن با اضطراب امتحان رابطه‌ی مثبت معنادار دارند. همچنین نتایج رگرسیون هم‌زمان نیز بیانگر این بود که از میان ابعاد سه‌گانه‌ی کمال‌گرایی، بُعد جامعه مدار به شکل معناداری اضطراب امتحان دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کند؛ نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه مورد مطالعه (دختر و پسر) در متغیر اضطراب امتحان به‌احتمال 95 درصد تفاوت معنادار وجود دارد؛ به‌طوری که میانگین نمرات اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر نسبت به دانش‌آموزان پسر بیشتر می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر می‌توانند، راهگشای تحقیقات بیشتر، در خصوص بررسی نقش سازه‌های  شخصیتی بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان در آینده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of High School Students’ Test Anxiety based on Their Perfectionism Dimensions

نویسندگان [English]

  • Narges Pourtaleb
  • Mir Mahmoud Mirnasab
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the current research is to investigate the relationship between perfectionism and test anxiety in high school students of Tabriz, Iran.
Method: The statistical sample included third grade high school students of Tabriz, Iran. The research sample included 168 students selected by cluster random sampling. Data were analyzed by Spiel Berger Test Anxiety and Multi-Dimensional Perfectionism Scale and were analyzed by Correlation Coefficient Test and Simultaneous Multiple Regression Analysis.
Results: Results showed that there’s a significant positive relationship between perfectionism and its dimensions with test anxiety. Moreover, the results of simultaneous regression indicated that from three dimensions of perfectionism, the socially oriented dimension predict test anxiety significantly. The results of the independent t-test showed that there’s a significant difference between the two groups of study (boys and girls) in test anxiety so that the mean of test anxiety in girls was more than boys.
Discussion and Conclusion: The findings of the research can be helpful in more researches about investigation of the role of personality factors on students’ test anxiety in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism (Self-Oriented
  • Other-Oriented
  • Socially-Oriented)
  • anxiety
  • Test anxiety
  • Students