پیش‌بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان دبیرستانی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی آنان

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی رابطه‌ی کمال‌گرایی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان در شهر تبریز انجام یافته است.
روش: جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تبریز در رشته‌های علوم انسانی، تجربی و ریاضی تشکیل می‌دادند و نمونه‌ی پژوهش شامل 168 نفراز دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان بودند که به‌وسیله‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از آزمون اضطراب امتحان اشپیلبرگر و مقیاس چندبعدی کمال‌گرایی استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها، آزمون معنی‌داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه هم‌زمان مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج: نتایج نشان داد که کمال‌گرایی و ابعاد آن با اضطراب امتحان رابطه‌ی مثبت معنادار دارند. همچنین نتایج رگرسیون هم‌زمان نیز بیانگر این بود که از میان ابعاد سه‌گانه‌ی کمال‌گرایی، بُعد جامعه مدار به شکل معناداری اضطراب امتحان دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کند؛ نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دو گروه مورد مطالعه (دختر و پسر) در متغیر اضطراب امتحان به‌احتمال 95 درصد تفاوت معنادار وجود دارد؛ به‌طوری که میانگین نمرات اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر نسبت به دانش‌آموزان پسر بیشتر می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر می‌توانند، راهگشای تحقیقات بیشتر، در خصوص بررسی نقش سازه‌های  شخصیتی بر اضطراب امتحان دانش‌آموزان در آینده باشند.

کلیدواژه‌ها