بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل برعملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش یادگیری مستقل بر عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی بود.

روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر 10 تا 12 سال مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش‌فعالی شهرستان شهرضا در نیم سال دوم سال تحصیلی 93-94 بود. نمونه پژوهش شامل 30 دانش‌آموز با میانگین سنی(11سال) بود که براساس ملاک های تشخیصی DSM-5 تشخیص اختلال کم توجهی – بیش‌فعالی دریافت کرده بودند؛ نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه کانرز فرم والد و معلم برای اندازه‌گیری علائم کم‌توجهی – بیش‌فعالی و برای بررسی عملکرد تحصیلی از پرسشنامه مقیاس درجه‌بندی عملکرد تحصیلی استفاده شد. تحلیل داده‌ها به وسیله آزمون تحلیل کواریانس یک متغیره انجام شد.

نتایج: نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در عملکرد تحصیلی و زیرمقیاس‌های آن شامل موفقیت تحصیلی، تولید تحصیلی و کنترل تکانه پس از آموزش یادگیری مستقل، تفاوت معنادار(0.01> p) وجود دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: آموزش یادگیری مستقل می‌تواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی شود و به عنوان روشی برای بهبود عملکرد تحصیلی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Independent Learning Training on the Academic performance of the Students Suffering from the Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Zahra Azadi
  • Nahid Akrami
  • Ahmad Abedi
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the study is to investigate the effect of independent learning training on the academic performance of the students suffering from the attention-deficit hyperactivity disorder.
Method: The research design was pretest posttest with the control group. Statistical sample included all male students aged 10 to 12 suffering from the attention-deficit hyperactivity disorder living in Shahrreza, Iran and were studying at the second semester of academic year of 2014-2015. Research sample included 30 students with the average age of 11years old who received the diagnosis of attention-deficit hyperactivity disorder based on the DSM-5 diagnostic criteria. Samples were selected by multi-stage cluster sampling. Connor Parent-Teacher Questionnaire and Academic Performance Rating Scale were used for measuring the attention-deficit hyperactivity symptoms and investigating the academic performance, respectively. Data were analyzed by ANCOVA.
Results: The results showed that there’s a significant difference (p=0.01) between the two experimental and control group in terms of academic performance and its subscales including academic success, academic productivity, impulse control after independent learning training.
Discussion and Conclusion: Independent learning training can improve the academic performance of the students suffering from the attention-deficit hyperactivity disorder, thus, it can be used as a method for improving the academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
  • Independent Learning
  • academic performance