سه‌گانه تاریک شخصیت در افراد مجرم و غیر مجرم: خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اصفهان

چکیده

مقدمه: از بین شخصیت‌های آزارنده و در عین حال غیر بیمار گون در حوزه روان‌شناسی می‌توان به سه‌گانه تاریک شخصیت (خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی) اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر در گام نخست معرفی موضوع سه‌گانه تاریک شخصیت به جامعه علمی روان‌شناسی و در گام دوم بررسی و مقایسه این صفات در افراد مجرم و غیرمجرم است.
روش: روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود. مطالعه روی 85 نفر از زندانیان مرد زندان شهر ارومیه و 85 نفر از افراد غیرمجرم از جمعیت عمومی ارومیه انجام شد. شرکت‌کنندگان بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با هم همتا شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه شخصیت خودشیفته، پرسشنامه شخصیت ماکیاولیسم، مقیاس خودگزارشی پسیکوپاتی نسخه سوم، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: تحلیل داده‌ها نشان داد که تفاوت دو گروه در ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی و ضد اجتماعی در سطح p<0.01 و در صفت ماکیاولیسم در سطح p<0.05 معنی‌دار است. بزرگ‌ترین تفاوت به ویژگی خودشیفتگی مربوط می‌شود (p<0.001).

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که دو گروه در سه‌گانه تاریک شخصیتی با هم تفاوت معنی‌داری دارند. ازاین‌رو، شاید بتوان نتیجه گرفت در گروه مجرم سطح صفات آزارنده اجتماعی (سه‌گانه تاریک) بالاتر از گروه مجرم است. با توجه به محدودیت شرکت‌کنندگان این مطالعه، پیشنهاد می‌شود تحقیق در گروه‌های بزرگ‌تر و نمونه زنان و در بافت‌های مختلف با جداسازی انواع جرائم صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها