سه‌گانه تاریک شخصیت در افراد مجرم و غیر مجرم: خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات اصفهان

چکیده

مقدمه: از بین شخصیت‌های آزارنده و در عین حال غیر بیمار گون در حوزه روان‌شناسی می‌توان به سه‌گانه تاریک شخصیت (خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی) اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر در گام نخست معرفی موضوع سه‌گانه تاریک شخصیت به جامعه علمی روان‌شناسی و در گام دوم بررسی و مقایسه این صفات در افراد مجرم و غیرمجرم است.
روش: روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود. مطالعه روی 85 نفر از زندانیان مرد زندان شهر ارومیه و 85 نفر از افراد غیرمجرم از جمعیت عمومی ارومیه انجام شد. شرکت‌کنندگان بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی با هم همتا شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای اطلاعات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه شخصیت خودشیفته، پرسشنامه شخصیت ماکیاولیسم، مقیاس خودگزارشی پسیکوپاتی نسخه سوم، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
نتایج: تحلیل داده‌ها نشان داد که تفاوت دو گروه در ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی و ضد اجتماعی در سطح p<0.01 و در صفت ماکیاولیسم در سطح p<0.05 معنی‌دار است. بزرگ‌ترین تفاوت به ویژگی خودشیفتگی مربوط می‌شود (p<0.001).

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که دو گروه در سه‌گانه تاریک شخصیتی با هم تفاوت معنی‌داری دارند. ازاین‌رو، شاید بتوان نتیجه گرفت در گروه مجرم سطح صفات آزارنده اجتماعی (سه‌گانه تاریک) بالاتر از گروه مجرم است. با توجه به محدودیت شرکت‌کنندگان این مطالعه، پیشنهاد می‌شود تحقیق در گروه‌های بزرگ‌تر و نمونه زنان و در بافت‌های مختلف با جداسازی انواع جرائم صورت بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Dark Triad of Personality in Convicts and Non-convicts: Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Michaeli Manee 1
  • Mojtaba Salehi 1
  • Shahpoor Ahmadi Khouie 2
چکیده [English]

Introduction: Dark triad of personality (narcissism, Machiavellianism and psychopathy) is one of the annoying and unhealthy personalities in psychology field. The purpose of the current study is first to introduce dark triad of personality tos scientific community of psychology and then investigate and compare these traits in convicts and non-convicts individuals.
Method: This was a causal-comparative research. Statistical sample included 85 male prisoners of Urmia prison and 85 non-convicts. Participants were matched demographically. Research tools included Research-made Questionnaire for demographic information, Narcissism Personality Inventory (NPI), Machiavellianism Scale and Self-Report Psychopathy Scale (3rd edition). Data were analyzed by Multivariate Regression Analysis.
Results: Data analysis showed that the differences between two groups were significant for narcissism and psychopathy at the level of p<0.01 and for Machiavellianism at the level of p<0.05. The most important difference was related to narcissism (p<0.001).
Discussion and Conclusion: Results showed that there’s a significant difference between two groups regarding dark triad of personality. Thus, it can be concluded that the level of social aversive traits (dark triad) is higher in convicts. Because of the limitation of the participants in the research, it is suggested that future researches consider large groups, women, and different contexts and separated crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark Triad of Personality
  • Psychopathy
  • Narcissism
  • Machiavellianism