مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در مبتلایان و غیر مبتلایان به صرع لوب گیجگاهی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: مبتلایان به صرع در معرض خطر قابل توجهی از اختلال شناختی و نابهنجاری‌های رفتاری هستند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه‌ی حافظه‌ی رویدادی و معنایی در مبتلایان صرع لوب گیجگاهی و غیر مبتلایان است.
روش: پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی پژوهش مبتلایان صرع انجمن صرع ایران شهر تهران بودند، از این میان 20 نفر از مبتلایان صرع لوب گیجگاهی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و با 20 نفر از غیر مبتلایان از نظر متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیلات همتا شدند. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش حافظه رویدادی، آزمون یادآوری آیتم و منبع تصاویر و کلمات و حافظه معنایی، مقوله‌های طبقاتی و سیالی واژگان بود. تحلیل داده‌ها با آزمون تی گروه مستقل، تحلیل واریانس یک‌راهه و چندراهه صورت گرفت.
نتایج: آزمون تی و میانگین نمرات حافظه رویدادی و معنایی (x-=271.55, t38=3.61, p<0.01; x-=95.61, t38=6.22, p<0.01) تفاوت معناداری را در کارکرد این دو حافظه در مبتلایان صرع لوب گیجگاهی و غیر مبتلایان نشان دادند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی پژوهش حاضر نشان می‌دهد آسیب هیپوکامپ و نئوکورتکس جانبی مبتلایان صرع لوب گیجگاهی، در بروز اختلال حافظه رویدادی و معنایی نقش اساسی دارد و میزان کارکرد حافظه‌ی رویدادی و معنایی در مبتلایان از غیر مبتلایان کم‌تر بود.

کلیدواژه‌ها