رابطه ساده و چندگانه تکانشگری، استرس ادراک‌شده و شادکامی با اعتیاد به اینترنت در کاربران ایرانی 15 تا 28 ساله فیس‌بوک

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش کشف رابطه ساده و چندگانه عوامل تکانشگری، استرس ادراک‌شده و شادکامی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در کاربران نوجوان و جوان ایرانی بود.
روش: طرح مطالعه حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کاربران نوجوان و جوان (دامنه سنی 15 تا 28 سال) اینترنت در ایران که در بازه‌ی زمانی (آبان تا آذرماه 93) در شبکه اجتماعی فیس‌بوک فعالیت می‌کردند. شرکت‌کنندگان 478 نفر از کاربران بودند که به‌صورت داوطلبانه پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ، ‌تکانشگری بارات، استرس ادراک‌شده کوهن و شادکامی آکسفورد را تکمیل نمودند. داده‌ها با مدل رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد در بعد تکانشگری،‌ خرده مقیاس حرکتی و ‌خرده مقیاس بی‌برنامگی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت و معنادار داشتند، اما خرده مقیاس شناختی تکانشگری، رابطه معناداری با اعتیاد به اینترنت نداشت. استرس ادراک‌شده رابطه‌ای مثبت و شادکامی رابطه منفی و معنادار با اعتیاد به اینترنت داشتند. در یک مدل پیش‌بین، صرفاً خرده مقیاس‌های حرکتی و بی‌برنامگی، استرس ادراک‌شده و شادکامی توانستند اعتیاد به اینترنت را به‌طور معنادار پیش‌بینی کنند.
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجه آنکه بی‌برنامگی و استرس بالا وقتی با شادکامی پایین همراه باشند، اعتیاد به اینترنت را به دنبال خواهند داشت. تلویحات نظری و کاربردی یافته‌ها مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها